Cursus Cognitieve Gedragstherapie

Deze cursus start weer in voorjaar 2018


Deze cursus geeft een introductie in het gedragstherapeutische gedachtengoed, de leertheoretische en leertherapeutische principes die ten grondslag liggen aan (cognitief) gedragstherapeutische behandeling van cliënten met uiteenlopende psychische problematiek, als mede de interventies die hieruit afgeleid zijn. In dit opzicht verschilt deze cursus niet van andere basiscursussen die geaccrediteerd zijn door de VGCt.

Vanuit jarenlange ervaring met het doceren van deze basiscursus, is de overtuiging versterkt dat ‘weten’ niet voldoende is om nieuwe denk- en handelwijzen ook daadwerkelijk te gebruiken in het leven van alledag. Daarom is er in de opzet van deze cursus voor gekozen om te werken in een kleine groep, zodat er ruimte is voor iedereen om te oefenen en er specifiek aandacht kan worden besteed aan experientiëel leren. Kleine nuances kunnen een groot verschil kunnen maken. Dit komt de kwaliteit van behandeling ten goede als ook het vertrouwen en werkplezier van de therapeut. Daarnaast geeft het werken met een kleine groep de gelegenheid om gezamenlijk te kijken hoe het leertheoretische gedachtengoed vertaald  kan worden naar ieders werksetting.

Deze 100 uurs basiscursus is onderdeel van het opleidingstraject tot Cognitief Gedragstherapeut van de VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie). Het gehele traject bestaat uit 200 uur cursus, werkervaringsuren, supervisie en leertherapie en proeve van bekwaamheid in de vorm van een N=1/N=2. In de voorliggende cursus wordt toegewerkt naar deze n=1. Dit betekent niet dat de N=1 aan het eind van de cursus is geschreven, maar er is wel dusdanig veel geoefend met theorie, analyses, interventie en reflecties hierop dat het schrijven van de uiteindelijke N=1 een overzichtelijk project is. Belangrijker is echter dat het behandelen van clienten in de dagelijkse praktijk met overtuiging kan worden vormgegeven en dat, bij stagnatie van het behandelresultaat, systematisch geanalyseerd kan worden wat hiervan de oorzaak is en wat hiervoor de remedie is.  
Gezien de vele oefening tijdens deze cursus is het belangrijk ook in de dagelijkse praktijk ruimte te hebben om te oefenen met clienten. Supervisie kan daar bij helpen. De richtlijn van de VGCt is dat na 30 cursusuren gestart kan worden met supervisie ten behoeve van het VGCt-opleidingstraject.  CGt is toepasbaar op uiteenlopende client-populaties. Het mag duidelijk zijn dat zeer specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld minder begaafden, autisme-spectrum problematiek, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, en chronische stoornissen, vragen om creatieve toepassingen van het CGt-gedachtengoed. Daarom bevelen we aan ook cliënten met meer gangbare problematiek te behandelen. Hiermee kan de basis worden gelegd voor kennis en kunde en kan er ruimte ontstaan voor deze specialistische toepassingsgebieden. Opgemerkt moet worden dat deze basiscursus niet gericht is op persoonlijkheidsproblematiek. Daarvoor wordt een separate cursus aangeboden, die voortbouwt op het deze basiscursus. Wel zullen we aandacht besteden aan het hanteren van comorbide persoonlijkheidsproblematiek ten einde de klachtgerichte behandeling te optimaliseren. Hetzelfde kan gezegd worden over partner-relatie problematiek en systeemproblematiek: binnen deze cursus zal belicht worden hoe om te gaan met partner-relatie problematiek en systeemproblematiek in zoverre dit nodig is om de individuele interventies te optimaliseren; binnen vervolgcursussen zal de partner-relatieproblematiek en de susteemproblematiek specifieker worden belicht. Eerst zullen de basisprincipes voldoende moeten worden beheerst alvorens deze aanvullende complexiteit te kunnen hanteren.

Om de literatuur goed eigen te maken zal gewerkt worden met reflectievragen. Met behulp van deze vragen zal worden gestimuleerd de literatuur kritisch te lezen en bewust te worden van vragen en issues di hieraan verbonden zijn. Dit zal het niveau van de bijeenkomstenverhogen. Dit betekent wel dat de literatuur voor iedere bijeenkomst goed bestudeerd moet worden om aansluiting met het groepsproces te behouden. Natuurlijk is er binnen de bijeenkomsten voldoende gelegenheid tot vragen en verdiepen van kennis en kunde. 


Tekstvak: -	Kleine groep
-	Uitgebreid oefenen
-	Zelfstandig leren denken
-	Toepassen binnen de werkplek
-	Basis voor het CGt-opleidingstraject
-	Gebruik van reflectievragen ten behoeve van de literatuur

Aanmelden voor cursussen


U kunt zich aanmelden voor de cursus Cognitieve Gedragstherapie door een mail te sturen naar info@psy-kracht.nl of zich aan te melden via aanmelder.nl.

TEAM PSY-Kracht
E-mail:
info@psy-kracht.nl
Tel: 0416 779034

Contact PSY-Kracht

Contact PSY-Kracht

(or press ESC or click the overlay)